2014
25 May - Top Two Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Petro Poroshenko
Independent
54.70
9,857,308
Yulia Tymoshenko
Fatherland
12.81
2,310,050
Petro Poroshenko won with 50% vote threshold
Oblast Vote
oblast
 Poroshenko 
line
2010 - First Round
17 January - Runoff Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Viktor Yanukovych
Party of Regions
35.32
8,686,642
Yulia Tymoshenko
Fatherland
25.05
6,159,810
Oblast Vote
oblast
 Yanukovych 
 Tymoshenko 
2010 - Second Round
7 February
Candidate
Party
%
Votes 
Viktor Yanukovych
Party of Regions
48.95
12,481,266
Yulia Tymoshenko
Fatherland
45.47
11,593,357
Oblast Vote
oblast
 Yanukovych 
 Tymoshenko 
line
2004 - First Round
31 October - Runoff Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Viktor Yushchenko
Independent
39.90
11,188,675
Viktor Yanukovych
Party of Regions
39.26
11,008,731
Oblast Vote
oblast
 Yushchenko 
 Yanukovych 
2004 - Second Round
26 December
Candidate
Party
%
Votes 
Viktor Yushchenko
Independent
51.99
15,115,712
Viktor Yanukovych
Party of Regions
44.20
12,848,528
Oblast Vote
oblast
 Yushchenko 
 Yanukovych 
2004 - Invalid Second Round
21 November
Candidate
Party
%
Votes 
Viktor Yanukovych
Party of Regions
49.46
15,093,691
Viktor Yushchenko
Independent
46.61
14,222,289
Oblast Vote
oblast
 Yanukovych 
 Yushchenko 
line
1999 - First Round
31 October - Runoff Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Leonid Kuchma
Independent
36.49
9,598,672
Petro Symonenko
Communist Party
22.24
5,849,077
Oblast Vote
oblast
 Kuchma 
  Symonenko 
Other   
1999 - Second Round
14 November
Candidate
Party
%
Votes 
Leonid Kuchma
Independent
56.25
15,870,722
Petro Symonenko
Communist Party
37.80
10,665,420
Oblast Vote
oblast
Kuchma 
    Symonenko 
line
1994 - First Round
26 June - Runoff Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Leonid Kravchuk
Independent
38.40
9,977,766
Leonid Kuchma
Independent
31.80
8,274,806
Oblast Vote
oblast
 Kravchuk 
Kuchma 
1994 - Second Round
10 July
Candidate
Party
%
Votes 
Leonid Kuchma
Independent
52.30
14,016,850
Leonid Kravchuk
Independent
45.20
12,111,603
Oblast Vote
oblast
Kuchma 
 Kravchuk 
line
1991
1 December - Top Two Candidates
Candidate
Party
%
Votes 
Leonid Kravchuk
Independent
61.60
19,643,481
Viacheslav Chornovil
Rukh
23.30
7,420,727
Leonid Kravchuk won with 50% vote threshold
Oblast Vote
oblast
Kravchuk 
Chornovil 
Source:  Central Election Commission of Ukraine and Wikipedia